OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT,

https://openai.com/blog/chatgpt/

yapay zeka makine öğrenmesi chatGPT
yapay zeka makine öğrenmesi chatGPT aydiner %%sep%% yapay zeka %%sep%% makine öğrenmesi %%sep%% ChatGPT
yapay zeka makine öğrenmesi chatGPT

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi