C# Form Özellikleri

 • Name: Kodlama yapısı içerisinde kullanılacak isimdir.
  • this.Name = “frmLoad”;
 • AcceptButton : Form üzerinde enter tuşuna basıldığı zaman çalıştırılacak olan butondur.
 • AllowDrop: Bu özellik ile form un üzerine mouse ile sürükle-bırak işlemi yapılıp yapılmayacağı ayarlanır. (True ve False döndürür)
  • this.AllowDrop = true;
 • AutoScaleMode: Bilgisayarınızın ekran çözünürlüğünün değiştirilmesi durumunda nasıl davranacağını belirtir. (True ve False döndürür)
 • AutoScroll: Eklediğiniz Form kontrolün Form penceresine sığmaması durumunda “scrollbar (kaydırma çubuğu)” ekleme durumunu belirtir. (True ve False döndürür)
 • AutoScrollMargin: AutoScroll true yapılmışsa yandakinin yüksekliğini alttakinin genişliğini integer değer alarak belirtir. Değer girilmezse controllerin bittiği yere kadar kayma sağlar.
 • AutoScrollMinSize: Bir öncekine benzer bir özelliktir ve kontrollerimiz Form’umuza sığsa bile belirtilen width ve height kadar scrollbar boyut kazanarak kayma sağlar.
 • AutoSize: Form’a eklenen kontroller Form’a sığmıyorsa otomatik olarak Form penceresinin ebatlarının artmasını sağlayan özelliktir. Geriye true ve false değeri döndürür. true seçilirse eklenir.
 • AutoSizeMode: İki seçenek sunar. Default olarak ayarlı olan GrowOnly projemiz çalışırken Form boyutunu değiştirmemize izin verir. GrowAndShrink seçilirse çalışma anında Form penceresinin boyutlarının değişimine izin vermez.
 • BackColor: Form’un zemin rengini değiştirmek için kullanılır. Custom, Web ve System adıyla 3 adet sekmesi vardır. Custom sekmesindde mevcut renk tablosundan istenilen renk fare ile tıklanarak seçilebilir. Web ve System sekmelerinde ise, mevcut renk sabiti isimlerinden herhangi birisi seçilebilir.
 • BackgroundImage: Form’un arka plan resmini ayarlar.
 • BackgroundImageLayout: Form’un arkaplan resminin boyutlandırılmasını sağlar. Bu özellik içindeki parametreleri tanıyalım:
  • None: Resmin boyutunda değişiklik olmadan resmi formun sol-üst köşesine yerleştirir.
  • Tile: Resmin boyutunda değişiklik olmaz ama resmi sol-üst köşeden başlayarak Form’un boş kalan arkaplanına resmi çoğaltarak doldurur.
  • Center: Resmi Form’un ortasına yerleştirir.
  • Stretch: Resim büyükse küçülterek, küçükse büyülterek resmi forma sığdırır. Resmi formun ebatlarına getirerek taşmayacak şekilde yerleştirir.
 • CancelButton: Form üzerinede ESC tuşuna basıldığında çalıştırılacak olan button’u belirler.
 • CausesValidation: Default olarak true olan bu özellik validatörlerin devreye girmesini sağlıyor. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • ContextMenuStrip: Form’a ait bir contextMenuStrip varsa ve bu seçenekte onu belirtirsek çalışma esnasında Form üzerinde sağ tıkladığımızda açılmasını sağlar.
 • ControlBox: Form’un sağ üst köşesinde bulunan kapat-küçült-simge durumunu ve buttonlarını kaldırmayı sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • Cursor: Mouse’ın Form üzerinde nasıl görünmesini istersek buradan seçebiliriz.
 • DoubleBuffered: Bu özellik Form’umuz üstüne çizilmiş bir resim varsa onun titremesini giderir.
 • Enabled: Form nesnesinin aktif veya pasif olacağını belirler. Eğer pasif olursa Form üzerindeki diğer Form nesneleri de pasif olur. Form üzerinde yapılan bu tarz değişiklikler Form üzerindeki diğer Form nesneleri de etkiler. Geriye true ve false değeri döndürür.
  • this.Enabled = false; //Form’u pasif yap.
 • Font: Form’un font’unu değiştirir. Değişince otomatikmen Form üzerindeki diğer Form nesnelerinin de font’u değişir.
 • ForeColor: Form’un yazı rengini değiştirir. Değişince otomatikmen Form üzerindeki diğer Form nesnelerinin de yazı rengi de değişir.
 • FormBorderStyle: Form’un biçimi ile birlikte, boyutlarının değiştirilip değiştirilemeceğini de belirleyebiliriz. Bu özellik şu değerleri alır:
  • None: Form, sağ üst köşesindeki tüm kontrolleri ve Form’un kenar çizgilerini siler.
  • FixedSingle: Form’un boyutunun değiştirilmesini engeller. Bu seçenek aktif iken MaximizeBox özelliğini de false yaparak ve MinimizeBox özelliğini de false yaparak sadece kapatma buttonu’nu (x işaretli olan button) gösterebiliriz ekranda
   • this.MaximizeBox = false;
    this.MinimizeBox = false;
    this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
  • Fixed3D: Form’a 3 boyutlu görünüm vererek aynı zamanda boyutlarının değiştirilmesini engeller.
  • FixedDialog: Form’un boyutları değiştirilemez. Aynı zamanda Form’un simgesi de görünmez. Form simgesi, Icon özelliği ile değiştirilebilmektedir.
  • Sizable: Varsayılan görüntüleme ayarıdır. Form’un boyutlarının değiştirilebilmesini, simgesinin görüntülenebilmesini sağlar.
  • FixedToolWindow: Form’un boyutları değiştirilemez, simgesi görünmez, ekranı kaplama ve simge durumuna küçültme buttonları görünmez. Yalnızca kapatma buttonu aktiftir.
  • SizableToolWindow: FixedToolWindows ile hemen hemen aynıdır. Farklı olarak Form’un boyutları değiştirilebilir.
  • NOT: Form’un boyutlarının hiçbir şekilde değiştirilmesini istemiyorsak, öncelikle Form’un FormBorderStyle özelliğini FixedSingle yaparak Form’un boyutunun fare ile değiştirilmesini engelleriz. Daha sonra MaximizeBox özelliğini false yaparak da tam ekran boyutuna getirilmesini engelleriz.
 • HelpButton: Başlık çubuğuna help button’u eklemeyi sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • Icon: Form’un simgesini belirler. .ico uzantılı bir simge dosyası seçilmelidir.
 • ImeMode: Bu özellik formumuzda Çince, Japonca, Korece gibi dillerin karakterlerinin desteğini sağlar.
 • IsMdiContainer: Burası ise Mdi özelliğini belirler yani ana Form içinde yeni formlar açılmasını sağlar. Ana Form’umuza eklediğimiz yeni Form’ların MdiParent’ i this yani ana formumuz olarak ayarlanmalıdır. Ön bilgi olarak şu örneği verebiliriz: PhotoShop programında bir kaç tane farklı çalışma açabiliyoruz ve bunların hepsi PhotoShop’un ana penceresinin içinde açılıyor yani bu pencere dışına çıkarılılamıyor öyle düşünebiliriz. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • KeyPreview: Bu özellik false iken form üzerindeki kontrollerimizden hangisi focus ise onun keypres eventi yada istenilen herhangi bir key eventi çalışır ama bu özelliği true yaparsak Focuslanan kontrolden önce Form’umuzun istediğimiz key eventini tetikleyebiliriz.
 • Language: Form’un dilini seçer. Form’un kontrollerini farklı dillere göre uyarlayabiliriz. Default seçilirse sistemin kurulu olduğu dili seçer.
 • Location: Form’un konumunu belirler. X ve Y olmak üzere 2 kısımdan oluşur.
 • Locked: Default olarak false olan bu özellik true yapılırsa Form’ umuz tasarım anında ve çalışma anında çalıştığı yere sabitlenir. Boyunu ve yerini değiştirmeye izin vermez.
 • MainMenuStrip: MenuStrip ekliyse bunlardan hangisinin formumuzun ana menüsü olacağını seçmemizi sağlar.
 • MaximizeBox: Form’un en üst sağ köşesindeki ortada bulunan Form’u büyütme kutucuğunun aktif veya pasif olacağını ayarlamamızı sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • MinimizeBox: Form’un en üst sağ köşesindeki en solda bulunan Form’un simge durumunu küçültme kutucuğunun aktif veya pasif olacağını ayarlamamızı sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • Opacity: Form’un görünüş saydamlığını ayarlar. %0 ile %100 arasında bir değer alır. Varsayılan olarak %100’dür.
 • Padding: Form’a eklenen controllerin formun kenarlarına olan uzaklık referansını verir. Örneğin Left değerini 50 verdiğimizde; Form’a control sürüklerken control soldan 50px değerinde olduğunda bunu belirten bir referans çizgisi çıkar.
 • RightToLeft: Form’un tex’tini sağa yada sola almayı sağlar.
 • RightToLeftLayout: RightToLeft ile beraber kullanılır ve Form’un sağ üstte bulunan kapat küçült simge buttonlarını sola alır. Bu özellik genellikle sağdan sola yazılan diller için kullanılır.
 • ShowIcon: Form’un text’inin yazdığı yerdeki iconu gizlemeyi/göstermeyi sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • ShowInTaskbar: Form çalıştığında görev çubuğunda gözüküp gözükmeyeceğini ayarlamayı sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • Size: Form’un büyüklüğünü ayarlar. Width (en) ve Height (yükseklik) olmak üzere 2 seçenekten oluşur.
 • SizeGripStyle: Form’un sağ altında formun boyutlandırılmasını belirtecek işaretin görünüp görünmemesi yada otomatik belirlenmesini sağlar.
 • StartPosition: Programı çalıştırdığımızda Form’un ekranın neresinde görüntüleneceğini belirlediğimiz alandır. Aşağıda parametreler açıklanmıştır:
  • Manual: Locationda belirlenen yerde formu açar
  • CenterScreen: Ekranın tam ortasında formu açar
  • WindowsDefaultLocation: Size’da belirlenen boyutta İşletim sisteminin varsayılan konumunda formu açar
  • WindowsDefaultBounds: İşletim sisteminin varsayılan boyut ve konumunda Form’u açar
  • CenterParent: Bu özellik ebeveyn Form kullanımında geçerlidir. Form ebeveyn Form’un merkezinde açılır.
 • Tag: Form’un arkada tutacağı etiketi verir. Burada object olarak değerler tutulabilir ve get ve set edilebilir.
 • Text: Form nesnesinin kullanıcı tarafında görüntülenecek olan ismidir.
  • this.Text = “Uygulama”;
 • TopMost: Form’un açık olan pencerelerden veya programlardan her zaman üstte görünmesini yada görünmemesini ayarlamamızı sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • TransparencyKey: Burada seçeceğimiz renk ile formumuzda o seçtiğimiz renkte olan alanları transparan yapar.
 • UseWaitCursor: Cursorun form üzerine geldiğinde bekleme iconunu kazanmasını sağlar. Geriye true ve false değeri döndürür.
 • WindowState: Form’un ekrana hangi boyutlarda geleceğini belirler. Bu özellik 3 değer alır: Normal, Minimized, Maximized.
  • Normal seçeneği, Form’u hangi boyutlarda ayarladı isek Form’un o boyutlarda ekrana gelmesini sağlar.
  • Minimized seçeneği, Form’u simge durumuna küçültülmüş olarak ekrana gelmesini sağlar.
  • Maximized seçeneği, Form’un tam ekran boyutunda ekranı kaplamış olarak ekrana gelmesini sağlar.

Buna da gözat

C# Form Uygulamaları Başlangıç Seviyesi Deneme Sınavı

SORU 1. Bir Windows Forms uygulaması tasarlamak istiyorsunuz. Bu uygulama, bir butona tıklandığında bir etiketin …