C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

Yukarıdaki form elemanları forma eklenir.

 public partial class Form1 : Form
  {

    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=ali\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Kitaplar; Integrated Security=True;");
    //Kendi bilgisayarımız olduğundan localhost, Veritabanı adı ve şifresiz bağlatı yapıldığı belirtildi.
    SqlCommand cmd;


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }   

    private void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      cmd = new SqlCommand("Delete From Kitaplar Where KitapId=" + TxtKitapID.Text, baglanti);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cmd.Dispose();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt Silindi.");
      

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      //Bağlantı açılıyor.


      cmd = new SqlCommand("insert into Kitaplar(KitapAdi,Yazar,SayfaSayisi) Values('" + TxtKitapAdi.Text + "','" + TxtYazar.Text + "'," + TxtSayfaSayisi.Text + ")", baglanti);
      //SqlCommand nesnesi içerisinde bir kaydet sorgusu oluşturulur ve alan isimleri doğru bir şekilde girilir

      cmd.ExecuteNonQuery();
      //SQL sorgusu çalıştırılıyor.

      cmd.Dispose();
      //Command yani cmd nesnesi bellekte yer kaplamasın diye boşaltılır.

      baglanti.Close();
      //Bağlantı kapatılıyor.
      MessageBox.Show("Kayıt Eklendi.");
    }
  }

 

Buna da gözat

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Sınav2

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Sınav2